Hướng dẫn nâng-hạ cấp phiên bản PHP VPS sử dụng DirectAdmin

1.Kiểm tra version custombuild

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

2. Nâng cấp version Custombuild

# cd /usr/local/directadmin
# mv custombuild custombuild_1.x
# wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
# tar xvzf custombuild.tar.gz
# cd custombuild
./build
./build all d
./build rewrite_confs --> upgrade custombuild 1.x to 2.0

3.Upgrade version PHP

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 5.4
./build php d --> change version PHP

4. Restart httpd

# service httpd restart

Nếu muốn hạ cấp ta sử dụng lệnh sau:

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 5.x (Ví dụ nếu cần hạ xuống 5.6 thì sửa "5.x" thành "5.6")
./build update
./build php d


You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *