Thêm ổ đĩa vào Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server

Cách nhanh để mở ứng dụng trên quý khách bấm Windows + R hộp thoại run xuất hiện gõ mstsc

Nhập IP cần Remote

Bấm connect

Xuất hiện hộp thoại nhập user và mật khẩu

User: administrator

Password: chính là mật khẩu khởi tạo ban đầu cảu Cloud

Bấm Ok để đăng nhập

Chấp nhận chứng thực bảo mật

Giao diện đăng nhập thành công như sau:

* Mở Server Manager chọn File and Storage Services

Chọn mục thứ 3 Disk

Tại đây chúng ta sẽ thấy có hai disk mặc định thứ tự 0 là ổ của hệ thống với phân vùng hệ thống là MBR

Ổ với thứ tự 1 chính là ổ quý khách đăng ký thêm và chúng ta cần thêm ổ này

Chọn phải chuột vào ổ thứ tự 1 đang có trạng  thái là offline và chưa được dịnh dạng, bấm phải chuột chọn Bring online để active ổ đĩa

Bấm Yes để xác nhận

Tiến hành restart lại hệ điều hành để hiệu ứng chuyển có hiệu lực, sau khi Restart xong tiếp tục tại Server Manager –> File and Storage Services–>Disks

Chúng ta sẽ thấy hiện disk thẻ đã chuyển trạng thái từ offline sang online

* Cài đặt và định dạng ổ đĩa:

Tiếp tục bấm phải chuột vào disk cần thêm ( ổ có thứ tự 1 và trạng thái phân vùng là unknown)

Chọn Intialize 

Bảng xác nhận quá trình cài đặt xuất hiện quý khách chọn Yes

Bấm phải chuột vào disk chọn New volume hoặc bấm vào dòng To create a volume, start the new Volume Wizard

Bảng New Volume Wizard xuất hiện quý khach chọn Next

Trong màn hình tiếp theo (Server and Disk) quý khách chọn Disk 1 trong danh sách Disk và bấm Next

Màn hình tiếp theo (Size) quý khách kiểm tra lại dung lượng đĩa rồi bấm Next

Tại màn hình  Driver letter or forder mục Assign to chọn tên phân vùng

Màn hình File System Setting quý khách để mặc định và chọn Next

Màn hình tiếp theo (Confirmation) xác nhận lại các thiết lập và chọn Create

Hoàn tất quá trình thiết lập tại màn hình Result chọn Close để thoát

Quý khách mở My Compute hoặc phím Window + E để kiểm tra ổ disk đã được thêm thành công hay chưa?

Nếu thêm thành công quý khách sẽ thấy tên ổ đĩa quý khách đã thiết lập trước đó

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *